FLASHBACK | Sarah + Jim at The Five Bridge Inn, Rehoboth, MA